Tư vấn pháp luật cạnh tranh

Chúng tôi là một công ty luật tư vấn luật kinh doanh, với nhiều luật sư có kinh nghiệm trong việc tư vấn về pháp luật cạnh tranh.

Dịch vụ tư vấn pháp luật cạnh tranh gồm:

• Tư vấn chính sách cạnh tranh của Việt Nam và quốc tế;
• Tư vấn pháp lý của luật cạnh tranh trong các dự án mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
• Đưa ra các ý kiến pháp lý, đánh giá khả năng vi phạm pháp luật cạnh tranh đối với các giao dịch kinh doanh của khách hàng;
• Tư vấn pháp lý liên quan tới các hồ sơ xin hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế;
• Tư vấn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ:
• Tư vấn, chuẩn bị các hồ sơ thông báo về tập trung kinh tế;
• Tư vấn thủ tục, đại diện cho các bên trong việc khiếu nại và/ hoặc khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh tại Hội đồng cạnh tranh hoặc tại tòa án.

Tư vấn pháp luật cạnh tranh: