Thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

Thủ tục đăng kí sử dụng mã số mã vạch nước ngoài. Khi doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng hóa hay liên doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài thì khi cần gắn mã số mã vạch của doanh nghiệp nước ngoài để sản xuất, gia công liên doanh thì cần có sự cho phép của doanh nghiệp nước  ngoài như sau:

Thủ tục đăng kí sử dụng mã số mã vạch nước ngoài
– Thủ tục xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài
– Thủ tục xác nhận việc ủy quyền sử dụng mã số mã vạch trên sản phẩm thuê gia công/liên doanh
– Thủ tục đăng kí sử dụng mã UPC

1. Thủ tục xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài

Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BKCN ngày 23/08/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp, sử dụng và quản lý Mã số mã vạch và Thông tư 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch

”ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN nêu trên; Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính về việc “Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp MSMV” và Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007sửa đổi bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm cụ thể như sau:

– Hồ sơ đăng ký sử dụng mã nước ngoài:
+ Bằng chứng Uỷ quyền của công ty nước ngoài (có công chứng) cho phép công ty ở Việt Nam được phép sử dụng mã số của công ty nước ngoài;
+ Liệt kê danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài;
+ Công văn đề nghị được sử dụng mã số nước ngoài trên sản phẩm.
Tờ khai:
» Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài
» Mẫu đơn đề nghị xác nhận việc sử dụng mã số mã vạch nước ngoài
Thủ tục xin xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm

2. Thủ tục xác nhận việc ủy quyền sử dụng mã số mã vạch trên sản phẩm thuê gia công/ liên doanh

Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2006/QĐ-BKCN ngày 23/08/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp, sử dụng và quản lý Mã số mã vạch
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận việc ủy quyền sử dụng mã số mã vạch trên sản phẩm liên doanh/thuê công ty khác gia công.

– Hồ sơ đăng ký ủy quyền sử dụng mã số mã vạch thuê gia công/ liên doanh:
+ Bằng chứng Uỷ quyền của doanh nghiệp (có công chứng) cho phép công ty liên doanh/ được thuê gia công sử dụng mã số mã vạch của mình trên sản phẩm liên doanh/thuê gia công;
+ Bản Liệt kê danh mục sản phẩm và các mã số được ủy quyền sử dụng tương ứng (theo mẫu);
+ Công văn đề nghị xác nhận việc ủy quyền sử dụng mã số mã vạch trên sản phẩm liên doanh/thuê gia công (theo mẫu).
Tờ khai: Ủy quyền sử dụng mã số mã vạch liên doanh/ thuê gia công

3) Thủ tục đăng ký sử dụng mã UPC (cho hàng hóa xuất đi một số công ty ở Mỹ và Canada)
– Hồ sơ đăng ký sử dụng mã UPC gồm:
+ Bản đăng ký cấp mã UPC theo mẫu;
+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

theo gs1vn

» Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch nước ngoài

» Quy định về đăng ký sử dụng Mã số mã vạch nước ngoài

Tư vấn đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài:

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image