Thời gian gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu như thế nào?

Thời gian gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu như thế nào?

Gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, thời gian mỗi lần là 10 năm

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

»
Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

» Mẫu tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Tư vấn về thời gian gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu:

Câu hỏi:

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA ImageChange Image