Tài liệu cho văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Tài liệu cho văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

1. Bảng tóm tắt lý lịch của nhân viên là người Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện Nước ngoài

(Dành cho người Việt Nam)

Download: Bảng tóm tắt lý lịch của nhân viên là người Việt Nam

2. Bảng tóm tắt lý lịch của nhân viên là người Nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện Nước ngoài

(Dành cho người Nước ngoài)

Download: Bảng tóm tắt lý lịch của nhân viên là người Nước ngoài

» Thông báo hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài