Soạn thảo Bộ hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp

Soạn thảo Bộ hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp với Doanh nghiệp.
Câu hỏi: Chúng tôi là một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần, chúng tôi cần chúng tôi báo giá về việc Soạn thảo Bộ hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp với Doanh nghiệp:
Trả lời: Chúng tôi đề cập đến thư điện tử của anh theo đó chúng tôi được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) tiến hành soạn thảo Bộ hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp với Doanh nghiệp.
Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:
Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh:
Nghiên cứu thông tin giao dịch do Khách hàng cung cấp;
Dự thảo hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp dựa trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;
Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hang để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh;

2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:
Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
Chúng tôi dự liệu thời gian tiến hành soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp là 10 ngày làm việc. Thời gian để tiến hành cập nhật, sửa đổi nội dung dự thảo Hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng không quá 03 (ba) lần kể từ ngày đệ trình Bản dự thảo đầu tiên.
Trong trường hợp, thời gian hiệu chỉnh, sửa đổi dự thảo Hợp đồng vượt quá 3 lần, chúng tôi sẽ đàm phán việc cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cập nhật, sửa đổi nội dung dự thảo Hợp đồng theo biểu phí dịch vụ tính theo giờ.

>> Báo giá soạn thảo hợp đồng

Soạn thảo Bộ hợp đồng tín dụng: