Nội dung của thỏa thuận trọng tài

Thỏa thuận trọng tài nên bao gồm những nội dung gì?

Nội dung thỏa thuận trọng tài nên đơn giản và chính xác, nên nêu rõ các nội dung sau:

– Hình thức trọng tài (trọng tài quy chế hay trọng tài vụ việc)

– Trung tâm trọng tài mà các bên chọn để đưa tranh chấp ra giải quyết.
– Số lượng trọng tài viên (1 hay 3)
– Địa điểm tiến hành tố tụng trọng tài
– Luật áp dụng để giải quyết tranh chấp
– Ngôn ngữ trọng tài.