Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
———————

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI 

Kính gửi: Công ty luật ……………………..

Tôi/ Chúng tôi là ………………………………………….. sinh năm ………………………………………..

Số CMND hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ……… ngày … tháng … năm …. cấp….., cơ quan cấp ………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………….

Tôi/chúng tôi xin trình bày một việc như sau:

(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc)………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay, Tôi/chúng tôi đề nghị Công ty luật ……………………… cử luật sư bảo vệ quyền lợi cho tôi/chúng tôi trong phiên toà xét xử sơ thẩm/phúc thẩm tại Toà án ……………………………………………………………

Trân trọng cảm ơn.

………………., ngày……tháng……..năm……
Xác nhận ưng thuận của Công ty luật Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu)

 

Download: Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

» Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn