Mẫu đơn khởi kiện bằng Trọng tài

Mẫu đơn khởi kiện bằng Trọng tài, gửi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

ĐƠN KIỆN

……. ngày…… tháng …… năm …………
Kính gửi: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
Tên doanh nghiệp (Nguyên đơn): ………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………..……………
ĐT:  ……………………………………………………………………….……………
Fax: ……………………………….Email……………………………………………
Họ tên người đại diện: ………………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………………
Nay làm Đơn khởi kiện Bị đơn:
Tên doanh nghiệp: (Bị đơn)  ………………………………………………….……
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
ĐT:  ………………………………………………………………………..……………
Fax: ………………………………………………………………………..……………
Họ tên người đại diện: ………………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………………
I- Trình bày tóm tắt nội dung vụ tranh chấp: ………………………………….….
II- Căn cứ pháp lý để khởi kiện ……………………………………………….……
III- Trị giá vụ tranh chấp và các yêu cầu khác của Nguyên đơn:
(Đề nghị ghi rõ trị giá tranh chấp và các yêu cầu cụ thể)
Ví dụ:
– Trị giá vụ tranh chấp: 100.000 VND và 100.000 USD.
– Các yêu cầu cụ thể của Nguyên đơn gồm:
(1)   ……………………………………………………………………………………
(2)   ……………………………………………………………………………………
(3)   ……………………………………………………………………………………
IV- Tên Trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn: ……………………………………
(Nguyên đơn có thể trực tiếp chọn Trọng tài viên hoặc yêu cầu Chủ tịch VIAC chỉ định Trọng tài viên thay mình)
(Ký tên và đóng dấu)

 Download: Mẫu đơn khởi kiện bằng Trọng tài