Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án sơ thẩm

1. Chủ thể khởi kiện
Người khởi kiện phải có tư cách pháp lý khởi kiện (cá nhân, cơ quan, tổ chức)

– Cá nhân khởi kiện: phải có năng lực hành vi tố tụng dân sự, trường hợp đặc biệt
+ Là người đủ 15 tuổi có tài sản riêng, có tranh chấp kiện ra tòa và có thể tự mình làm.
+ Trong một số hợp đồng lao động thì cần đủ 15 tuổi có thể tự mình làm đơn khởi kiện, đồng thời họ có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, tranh chấp.

– Tổ chức khởi kiện:
+ Tổ chức đó có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc tranh chấp
+ Việc khởi kiện phải thông qua người đại diện hợp pháp

2. Vụ án khởi kiện phải đúng thầm quyền

– Người khởi kiện phải khởi kiện đúng thầm quyền của Tòa án
+ Đúng loại việc
+ Đúng loại việc thuộc thẩm quyền của tòa án
+ Đúng thẩm quyền theo lãnh thổ

– Người khởi kiện chỉ được khởi kiện những vụ án chưa được giải quyết bằng một bản án đã có hiệu lực của pháp luật theo nguyên tắc khởi kiện một lần. Trừ một số trường hợp ví dụ: đối vụ án xin ly hôn, không đủ chứng cứ ly hôn, tòa bác đơn. Sau 1 năm xin ly hôn vẫn được.

3. Điều kiện khác
– Đóng tạm ứng án phí đầy đủ.
– Khởi kiện phải bằng đơn và nội dung đầy đủ theo quy định
– Phải hòa giải trước khi khởi kiện (đối với tranh chấp đất).

» Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự theo BLTTDS 2015